logo go2032Maandag 20 februari om 20:00 uur in het Stadhuis hebben wij een extra Klankbordvergadering in het kader van de strategiediscussie GO2032. Ter voorbereiding daarvan verwijzen we naar de gemeentelijke website en naar de tekst “Discussie visie GO2032 (PDF, 32 KB)” waarin voor Oost-Gorcum belangrijke visies zijn beschreven. Dat laatste stuk is gemaakt door een aantal bewoners van onze wijk die de laatste tijd actief hebben meegedaan aan de inspraak over GO2032.

Discussie visie GO2032 Klankbordgroep Oost-Gorcum:

(download als PDF (32 KB) ).

Werken aan DE lange termijn strategie voor Gorinchem!
GO2032: Wat betekent dat voor Oost Gorcum? Het gemeentelijk team GO 2032 zal op 20 februari met ons in gesprek gaan over de resultaten van de verkenningen en de manier waarop in de komende maanden, tot mei, de toekomstvisie van Gorinchem in overleg met alle bewoners zal worden opgesteld. Op 6 februari is het visieteam bij elkaar geweest om daarop voor te sorteren. Dit team bestaat uit:

 • Henk van Gent
 • Joeri Schouten
 • Roderik D’havé
 • Roel ter Brugge
 • Sandra Maas

Dit stuk is een gemaakt naar aanleiding van de bespreking in het Visieteam op 6 februari. Helaas kon het Visieteam in de bijeenkomst op 6 februari nog niet beschikken over de startnotitie met de resultaten van de verkenning en de toolbox om tot de strategiebepaling te komen. Als uitgangspunt hebben we genomen de sheet van GO2032 waarin men op hoofdlijnen de “opdrachten voor de visie” kort heeft samengevat. Punten van belang voor Oost Gorcum zijn naar onze mening (namen van de onderwerpen ontleend aan de gemeentelijk tekst voor GO2032):

 1. Tegenstelling Gorinchem-Oost en –West
 2. Bereikbaarheid
 3. Thema “water”: kansen en bedreigingen
 4. Rol gemeente / rol maatschappelijke partners

Naar onze mening gaat het in deze fase van Visievorming vooral om de strategische keuze van de richting voor een toekomstig Gorinchem. Concrete suggesties in het navolgende zijn dan vooral ook voorbeelden van de wijze waarop we de stad op de lange termijn zouden willen verbeteren!

1 Tegenstelling Gorinchem-Oost en West

Vanuit het perspectief van Oost-Gorcum zien wij dit als een belangrijk punt. Het gaat ons er niet om dat alle voorzieningen helemaal evenredig over de stad worden verdeeld. Wat nodig is, is het herstel van een historisch gegroeide situatie, waarbij in Oost Gorcum veel huizen zijn gebouwd en dus heel veel mensen zijn komen wonen, terwijl dat maar mondjes maat vertaald is naar voorzieningen in de wijk (of moeten we zeggen deze helft van de stad?). Het gevolg is dat bewoners van Oost-Gorcum zich met grote regelmaat moet verplaatsen naar de rest van de stad, terwijl omgekeerd de mensen in de rest van de stad nauwelijks bekend zijn met Oost-Gorcum. Als voorbeelden noemen we winkels, buurhuizen en buurthuiswerk, sportvoorzieningen, onderwijs en zalen (cultuur). Naar onze mening vereist het herstel van deze gegroeide scheefheid een cultuuromschakeling in het denken binnen het stadhuis. Daarbij gaan we er vanuit dat het niet een kwestie van macht is. Een kleine steekproef onder “de gezaghebbende en de beleidsuitvoerende populatie” naar het aantal keren dat men Oost-Gorcum maandelijks bezoekt zou verhelderd kunnen zijn over de bestaande cultuur.

2 Bereikbaarheid

Infrastructuur en mobiliteit hebben hier veel mee te maken met de besproken oost-west-relaties. Natuurlijk heeft Gorinchem in principe een schaal om veel te kunnen doen met de fietsen of lopend. Dat geldt echter niet voor iedereen. Voor sommigen is de afstand van Hoog Dalem naar de binnenstad toch nog wel ver of is de Lingebrug met de fiets een hindernis. Mensen die voor een hele week boodschappen doen gaan al gauw met de auto. Dus is er ook een parkeervraagstuk. Verkeersveiligheid is ook van belang, zeker in een wijk met veel jongeren en ouderen. Op hoofdlijnen zijn aan de orde veilige Oost-Westverbindingen, zowel voor fietsers en voetgangers, als voor de auto. We noemen er 3:

 1. De hoofdinfrastructuur die sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld is vanaf de Spijksesteeg, Newtonweg, Spijkse Dijk en de Lingebrug. Verkeersveiligheid is hier het belangrijkste onderwerp
 2. De verbindingen naar de binnenstad, deels via de Vijfde Uitgang en deels via de Dalemsedijk. De verbinding over de Dalemse dijk is belangrijk voor een deel van de inwoners van het gebied dat wij Oost-Gorcum noemen, zoals bijvoorbeeld Dalem en de Donken. Zonder hier een nieuwe hoofdinfrastructuurverbinding van te willen maken, is voor deze toegang tot de binnenstad meer aandacht nodig, zowel voor de veilige doorgang van fietsers, aantrekkelijke wandelpaden als voor de parkeermogelijkheden voor auto’s ergens in de Bovenstad. In brainstormbijeenkomst (onder andere in het kader van GO2032) zijn de Kalkhaven genoemd en/of mogelijkheden nabij de beide bastions. Ook voor de Vijfde uitgang zijn er ideeën aangedragen onder andere in het recente debat over de Vestingwallen.
 3. De verbinding tussen bijvoorbeeld de sportvoorzieningen in West via een verbinding over de Linge. Te denken is aan een fietsvoorziening vanaf de Newtonweg. Een andere optie, betreffende een rondweg om de stad ter ontlasting van de Concordiaweg, is al veel langer in discussie.
  Ter afsluiting van dit punt wijzen we nog op de verkeerssituatie en de parkeerproblematiek op en nabij het Wiarda Beckmanplein. Een strategische visie daarop zou ook gewenst zijn.

3 Thema “water”: kansen en bedreigingen

Bij de besprekingen over de dijkverzwaring van de Merwededijk wordt gesproken over het ”Linielandschap”. De eerste beslissingen daarover zijn al in mei te verwachten. Gedachten om, met behoud van de ecologische belangen, de dijk en de waarden meer toegankelijk te maken voor de bewoners en toeristen, spreken ons vanuit Oost-Gorcum zeer aan. Gesproken wordt van “tribunes”, struinpaden en fietspaden als een soort van Rivierboulevard of Waterfront. Dat Gorinchem en GO2032 hierop aan zou moeten sluiten spreekt eigenlijk voor zich. Alleen de tijd dringt!
De studies van RWS en het Waterschap maken tevens duidelijk hoe reëel het verhaal is van de waterdreiging. Het Waal-Merwede gebied wordt voor een groot deel aangeduid als een “hoog risico-gebied” in het geval van een toekomstige klimaatverandering. De hoge inwoneraantallen in het laagste gedeelte van deze polder rechtvaardigen een extra compartimentering. Dat wil zeggen dat het westelijk deel van die polder, inclusief heel Oost-Gorcum, beschermd wordt door een Diefdijk. Hoewel zeker niet een opgave voor de gemeente Gorinchem alleen lijkt het ons wel terecht dit wordt meegenomen in een strategische visie en er ook een bestuurlijke uitdaging van wordt gemaakt!

4 Overige: Rol gemeente / rol maatschappelijke partners

Geef meer ruimte aan bewoners! Hoewel dit niet een exclusief punt is voor Oost-Gorcum hebben wij als Klankbordgroep Oost-Gorcum de afgelopen jaren wel veel ervaringen met participatie in deze gemeente opgedaan. In de vergadering van Klankbordgroep in januari 2017 is met gemeente, waaronder wethouder Dansen, nog eens geconstateerd dat hier nog behoorlijke stappen in te maken zijn. Wees als gemeente dienstverlenend, beschouw jezelf als partner, stimuleer! Te vaak zien we nog dat bij initiatieven vanuit burgers er eerst wordt gesproken over de bezwaren en de beperkende regels. Dat moet anders kunnen.
Een goed voorbeeld is het in GO2032 aangedragen thema “duurzaamheid”. Vaak gaat het dan om klimaatveranderingen, energie, CO2 of roetdeeltjes. De vraag is echter, wat kan de gemeente doen en wat kunnen wij als bewoner? Klimaatneutraal zijn begint van onderop. Acties als Steenbreek (Stichting Gorinchem Natuurlijk Groen), die proberen tot een vergroening te komen van versteende tuinen, straten en pleinen, dragen daar aan bij. Bovendien zijn dat prachtige mogelijkheden om wat te doen aan het verbeteren van de contacten in de buurt en het werken aan een eigen leefomgeving. Zo wordt “groen Gorcum” meer dan een visie, maar ook een realiteit.

Ook onderwerpen als “behoud jongeren”, “zorg voor ouderen” en “diversiteit” kunnen gebaat zijn bij een houding van “geef meer ruimte aan bewoners”. Dat laat natuurlijk onverlet dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor kwetsbare groepen waarbij naast stimuleren ook steun nodig zal blijven.

Wat betreft het onderwerp “positie in de regio” willen wij dan nog opmerken dat vanuit Oost-Gorcum er voor de bewoners nauwelijks provinciale en gemeentelijke grenzen bestaan. Grenzeloos samenwerken in verenigingen, sport, boodschappen doen, werken enzovoort is de dagelijkse praktijk. Wij zijn niet het centrum (of de centrumgemeente) maar willen graag een deel van de regio zijn.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.