Het onderwerp burgerinitiatieven speelt de laatste maanden een belangrijke rol in de kringen van de gemeenteraad. Bijgaand een korte samenvatting van een aantal onderwerpen. Belangstelling? We horen graag jullie reacties!

 

De gemeenteraad besluit dat de burger aan zet is!
De Klankbordgroep probeert “de ogen en oren” van de wijk te zijn. Als een klankkast geven we geluiden uit de wijk door aan de gemeente en de politiek. Omgekeerd kan het aan de orde zijn om de geluiden vanuit de gemeente door te geven naar de wijk. Wat dat laatste betreft hebben we niet de ambitie, noch de capaciteiten, om de media en de voorlichting van de gemeente te overtreffen. Echter, de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad was/is oorzaak geweest van enige verwarring. Soms was het voor een gewone burger (en zelfs voor Raadsleden) even allemaal niet meer te volgen. Hier een korte samenvatting.

Het nieuwe systeem van werken van de gemeenteraad is eigenlijk een drietrapsraket. In het meest uitgebreide geval zullen onderwerpen alle drie de trappen doorlopen. Dat begint met een parallelsessie I&O (Informatie en Ontmoeting). Met dat laatste wordt bedoeld dat er ook mogelijkheden zijn voor “derden” om tijdens zo’n bijeenkomst hun mening te ventileren. De tweede trap is ook een parallelsessie waarin er Beraad & Advies (B&A) plaatsheeft, dus een gesprek tussen de politici. De derde trap is de feitelijke Raadsvergadering, die na het voorgaande in principe hamerstukken betreft. Eventueel kunnen er daar moties aan de orde komen. Uiteindelijk vallen in de gemeenteraad wel DE beslissingen. Alle bijeenkomsten kunnen gevolgd worden vanaf de publieke tribune. Daar wordt meestal slechts door enkelen gebruik van gemaakt. De I&O sessie kunnen in deze nieuwe opzet wel belangrijker worden voor burgers.

Inhoudelijk is in de Raadsvergadering van 28 januari gesproken over de Raadsopdracht: “Participatie/Werken aan Morgen/Deregulering”. Het bleek vooral te gaan over de voornemens tot een nieuwe werkwijze, waaronder het wijkgericht werken. Het bleek nog een binnen de muren van het stadhuis gemaakt intern voorstel. Op hoofdlijnen is dat vastgesteld. Tijdens de behandeling is uitgesproken dat men nu gesprek met betrokken burgers zal aangaan. Afwachten dus was de kansen en mogelijkheden zullen worden. Het SCP heeft over het onderwerp van “de burger aan zet” onlangs een leerzaam essay doen uitgaan, waarvan we bijgaand een samenvatting geven, omdat het goed weergeeft wat de kansen en mogelijkheden zijn van burgerparticipatie, mits goed geregeld.

Een tweede parallelsessie (B&A) van belang voor de KBG-OG werd gehouden op 12 februari. Aan de orde was een “Visie op de transformatie sociaal cultureel werk Gorinchem 2016-2020”. Daarin is ook opgenomen de stand van zaken van de buurthuizen, waaronder De Elzenhof. Roel ter Brugge had daar op het laatste moment zijn persoonlijke mening over op papier gezet, vanuit zijn activiteiten bij de diverse verkenningen voor de Elzenhof. Tijdens de bespreking werd de bijeenkomst van B&A omgezet in I&O, waarmee men zich blijkbaar realiseerde dat dit wel heel erg haastwerk was. Het werd daardoor ook van de Raadsagenda gehaald van 3 maart. De Raadsleden vroegen om meer verduidelijking van de visie, het beleid en vooral ook een concreter plan dat toetsbaar is. Ook hierover wordt afgesproken dat er overleg zal komen met betrokkenen van buiten het stadhuis.

Het bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening winkeleiland zal na bespreking in een B&A sessie op 18 februari, in de Raadsvergadering van 3 maart worden vastgesteld. Vanuit de vastgoedwereld en de detailhandel zijn er nog wel enkele zienswijzen ingestuurd, maar deze leiden volgens de gemeente niet tot wijzigingen van het plan. De vraag blijft of er nog wat gedaan wordt met de inspanningen van de KBG-OG om betere afstemming te krijgen op het terrein van verkeer en parkeren in relatie tot bijvoorbeeld de Evenementenhal en vooral ook om te komen tot een bredere lange termijn visie? Een mogelijkheid daartoe leek zich aan te dienen met het agendapunt “Startnotitie Visie op de Stad” dat ook geagendeerd was voor 3 maart. Behandeling van dit agendapunt is echter op het laatste moment uitgesteld, vermoedelijk omdat men nog meer tijd nodig heeft voor de voorbereiding.

Naast genoemd bestemmingsplan staan er andere onderwerpen op de agenda van de Raadsvergadering van 3 maart, zoals het Cultuurbeleid (De Nieuwe Doelen), duurzaamheid en financiën. Bij de ingekomen stukken van de vergadering zit ook de brief van de Klankbordgroep Oost-Gorcum naar aanleiding van onze meningspeiling over de hondenstations. Als geen van de raadsleden daarom vraagt, zal ondanks de duidelijke meerderheid bij de diverse standpunten in deze enquête de gemeente dit zonder verder commentaar of toelichting naast zich neer leggen. Als dat zo gaat dan zal deze “klank” (wanklank? / advies?) vanuit de KBG-OG mogelijk nog wel gehoord zijn, maar verder geen effect krijgen. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar het is wel jammer voor een onderwerp dat hoog in de top 10 staat van de ergernissen in de buurt.

Ter afsluiting is vermeldenswaardig wat de beleidsregels zijn van de gemeente voor burgerinitiatieven zijn, met daarin ook de beschikbare budgeten.

Gearceerd = doorklikken naar bijlage

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.